Mate Mustać

Mate Mustać

1993. Sposobni za zadaće

Jaki zamah razvoja VP-a nastao u 1992. i 1993. donosi brojne rezultate i uspjehe. Ostvaruju se zacrtane strateške zamisli i vizije ustrojstva, razvoja specijalnosti, opremanja i izgradnje prepoznatljivosti. Združene snage VP-a su na najtežim ratištima gdje izvršavaju borbene zadaće.

Početak 1993. obilježava stupanje na snagu novo ustrojstvo VP-a kojeg je 20. siječnja 1993. odobrio ministar obrane Gojko Šušak.

Novim ustrojem bataljuni VP postaju bVP-e. Ukinut je mobilizacijski razvoj 69. bataljuna VP-a pri Operativnoj zoni Bjelovar i 70. bataljuna VP pri Operativnoj zoni Karlovac. Te postrojbe ulaze u sastav 67. bVP-a. Sve postrojbe VP-a, satnije i vodovi koji su djelovali pri HRM-u ulaze u sastav nove postrojbe 73. bVP-a, a svi vodovi koji su djelovali pri HRZ-u ulaze u sastav nove 74. satnije.

U 66. bVP-a ustrojava se Antiteroristička satnija, a u 67., 68., 71. i 72. bVP-u Antiteroristički vodovi VP-a.

Samostalne satnije VP-a koje su djelovale pri „A“ brigadama HV-a, ukinute su, a njihovi pripadnici ušli su u sastav bojnih VP-a.

Okosnica svih postrojbi VP-a do tada bio je pričuvni sastav. Novim ustrojem u bojnama i samostalnim satnijama pričuvni sastav se transformira u djelatni. Pričuvni sastav VP-a postaje u ukupno 44. voda VP-a koji su1993. djelovali pri „R“ brigadama HV-a.

Za razmišljanje o novom ustrojstvu VP-a nije bilo vremena. Otpočela je operacija „Maslenica“, a 23. siječnja 1993. na bojišnicu dolazi Združena bojna VP-a.

Nakon dva i pol mjeseca intenzivnog djelovanja VP-a u Sektor Zadar uslijedilo je razdoblje prelaska u novi ustroj, intenzivne obuke, izobrazbe i materijalnog tehničkog  opremanja. 1993. dolazi do potpunog određenja specijalnosti, preustroja UVP-a i nastanka novih odjela i odsjeka.

Uvodi se dužnost zamjenika UVP-a na koju se imenuje pukovnik Marjan Biškić.

Odjel Opće VP preuzima upravljanje i zapovijedanje Općom VP. Za načelnika Odjela Opće VP odabran je bojnik Damir Kozić.

Odjel Prometne vojne policije preuzima upravljanje i zapovijedanje Prometnom VP.

Za načelnika odjela imenovan je natporučnik Ivan Juričić.

Služba za suzbijanje kriminaliteta razvija se u Kriminalističku VP i čini 5-10% ukupnog sastava vojne policije. Prvi načelnik odjela kriminalističkog VP bio je Ante Gugić.

Odsjek za opskrbu zadužen je za opremanje i logističko osiguranje VP-a. za načelnika odsjeka imenovan je satnik Ramadan Beganović.

Odsjek za kadrovske i pravne poslove preuzima funkcije upravljanja odsjeka. Za šefa odsjeka imenovan je bojnik Željko Ivanković.

Antiterorističke postrojbe VP-a razvijaju se u okviru OVP-e. Te postrojbe namijenjene su za brzo i djelotvorno eliminiranje ubačenih neprijateljskih diverzantskih i teroristički skupina, za specijalne akcije u pozadini neprijatelja te za uspješno rješavanje teških problemskih situacija pri izvršavanju redovnih VP zadaća u ruralnim i urbanim sredinama.

U pripremi za ustrojavanjem antiterorističkih postrojbi VP-a provedena su opsežna i zahtjevna testiranja i liječnički pregledi. Praktična provjera psihofizičkih sposobnosti, vojnog umijeća i hrabrosti kandidata za Antiterorističke postrojbe provedena je u borbenim akcijama operacije“Maslenica“.

Istovremeno s odabirom kandidata za ATVP, intenzivno je rađeno na opremanju, odabiru i nabavi specijalističke opreme i sredstava. AT postrojbe VP dobivaju svoj znak i zastavu.

Prva skupna obuka AT postrojbi provedena je od lipnja do rujna 1993.u posebnom kampu koji je uređen na Vidovoj Gori na otoku Braču. Iako su u sastav ATVP-a ušli već prekaljeni borci koji su imali iskustva s brojnih ratišta, pripadnici ATVP-a u izobrazbi su počeli od početka, uvježbavajući temeljna i specijalistička znanja i umijeća. Rad i izobrazbu ATVP-a nadzirao je i vodio satnik Darko Markuz, časnik iz UVP-a.

Nakon obuke u kampu, Antiterorističke postrojbe preuzimaju izvršenje najtežih vojnopolicijskih zadaća i postaju udarna snaga Vojne policije u svim kasnijim borbenim zadaćama. Za samo 8 mjeseci izvršene su sve ustrojbene, kadrovske i materijalne radnje i Antiterorističke postrojbe VP-a organizirane su i osposobljene za brzo i snažno djelovanje na bilo kojem dijelu teritorija RH. U 66. bVP-a ustrojena je nastavna satnija za uzgoj, dresuru, predresuru i obuku službenih zaštitnotragačkih pasa VP i obuku vodiča pasa. U satniji djeluje operativni vod s obučenim psima i vodičima. Uloga zaštitnotragačkih pasa u izvršavanju zadaća OVP-e velika je i značajna. Službeni psi koriste zadaćama osiguranja većih javnih i športskih manifestacija, u okviru ophodno pozorničke službe te na borbenim zadaćama.

U 1993. započinje izgradnja objekata, središta za uzgoj, dresuru i obuku službenih pasa i vodiča u sklopu vojarne i Dugom Selu.

Početkom djelovanja Odjela Prometne VP u UVP, Prometna VP razvija se i uspostavlja svoje temeljne funkcije uz posebnu ulogu motociklističkih postrojbi.

Kao dio Prometne VP u 73. bVP ustrojena je Pomorska VP koja ima iste ovlasti kao i drugi dijelovi VP-a, a svoje zadaće izvršava na moru. U sastavu Pomorske VP su i laki ronioci.

Ubrzo dolazi do organiziranog i agresivnijeg pristupa upravljanja i nadzoru vojnog prometa. Primjenom svih raspoloživih represivnih i preventivnih mjera postižu se sigurnosni, ekonomski i pravni učinci u vojnom prometu.

Aktivnosti Prometne VP manifestirane su kroz regulaciju, nadzore vojnog prometa, preprate i osiguranja pohodnih povorki, osiguranje mjesta prometnih nezgoda i obavljanju očevida. Primjenjujući raznovrsne modele i načina edukacije i izobrazbe pripadnici Prometne VP osposobljavaju se za složenije zadaće i za preventivne operativne akcije.

Prometna VP oprema se kompletima znakova za rad na blokadnim točkama, suvremenijim STOP pločicama, uređajima za auto testiranje, kompletima za vršenje očevida prometnih nezgoda, fotoaparatima, drugom opremom i sredstvima.

Najvažniji zamah u razvoju Kriminalističke VP je u 1993. godini.

Odsjeci i službe Kriminalističke VP i odjel UVP popunjavaju se djelatnicima iz postrojbi i MUP-a. Upravo taj spoj stručnosti i profesionalnosti stečene u radu u VP na terenu s jedne i u radu u civilnoj policiji s druge strane, pokazao se uspješan u daljnjem radu Kriminalističke VP. Sve postrojbe VP-a do razine voda u svom sastavu imaju jednog ili više djelatnika Kriminalističke VP.

Razvoj službi, specijalnosti i subspecijalnosti VP-a prati i adekvatno opremanje s osnovnom i specijalističkom tehnikom i sredstvima. S velikom pažnjom izgrađuje se identitet i prepoznatljivost pripadnika VP-a.

Usporedno s izvršavanjem borbenih zadaća u operaciji „Maslenica“, prelaskom na novi ustroj i razvojem specijalnosti VP-a, u UVP radi na ustroju 8. lakojurišne brigade VP-a. nakon donošenja odluke o ustrojstvu 8. lakojurišne brigade UVP radi na popuni, opremanju i smještaju brigade u vojarnu „Monumenti“ u Puli. Do rujna 1993. ustrojene su sve postrojbe 8. lakojurišne brigade a okosnicu brigade čine djelatnici i pripadnici ostalih postrojbi VP-a. U studenom 1993. brigada se upućuje na borbene zadaće.

Vojarna u ulici Oranički odvojak bb, u Zagrebu u rujnu 1993. postaje vojarna nastavnog središta VP-a. U vojarni je izvršeno potpuno izvršenje dva objekta za potrebe smještaja i rada NSVP-a koje je premješteno iz Delnica u Zagreb.

Još od osnivanja Nastavne satnije u Delnicama vizija je stvoriti jedno središte za obuku i izobrazbu ročnika, vojnika, dočasnika i časnika, djelatnog i pričuvnog sastava za sve specijalnosti VP-a. Premještanjem NSVP-a u Zagreb stvoreni su prvi uvjeti za brz i dinamičan razvoj NSVP-a.

U jesen i zimu 1993. vojni policajci upućuju se izvršavanju vojnopolicijskih i borbenih zadaća u područjima najtežih ratnih djelovanja. Hrvatski narod i Hrvatska država i dalje vode tešku borbu za opstojnost.

U združenim snagama VP-a su pripadnici Opće VP, Prometne VP, Kriminalističke VP a udarna borbena snaga su Antiterorističke snage VP-a. vojna policija potvrđuje sposobnost za izvršenje svih zadaća.

1994. Autoritet se ne kupuje

U 1994. postrojbe VP i UVP ulaze s rezultatima ustroja, sustava vođenja i zapovijedanja, reda , stege, izgleda i ponašanja pripadnika, kakvoćom izvršenja zadaće iz djelokruga rada VP i borbenih zadaća koje po ocjeni nadređenih svrstavaju VP u red najustrojenijih najosposobljenijih postrojbi HV.

Postignuti rezultati i takva ocjena proizvod su jasne vizije ustroja i razvoja VP zacrtane još 1991. uz mukotrpan, ustrajan rad i zalaganje pripadnika postrojbi VP i UVP kao i svekolike pomoći i potpore nadređenih u MORH i vrhovništvu RH.

Težišne zadaće VP u 1994. usmjerene su ka željenom cilju. VP OS RH treba se ustrojem i razvojem dovesti na razinu razvoja suvremenih VP oružanih snaga zapadnih zemalja.

Na prijedlog UVP 19. veljače 1994. ministar obrane Gojko Šušak donosi Pravilnik o ustroju i radu VP OS RH, koji nedvojbeno regulira ustroj, sustav vođenja i zapovijedanja, ovlasti i način primjene ovlasti vojne policije.

Vrši se raščlamba postojećeg ustroja VP u cilju postizanja boljih rezultata u sustavu vođenja i zapovijedanja, opremanja, metodologije rada i upravljanja osobljem, i pripremanja novog ustroja VP.

Nisu se promijenila tri strateška pravca daljnjeg razvoja VP, nego samo redoslijed, stručna edukacija, materijalno tehničko opremanje i „čišćenje“ vlastitih redova.

Od početka Domovinskog rata, nastanka VP, ustrojavanja i razvoja u 1992.  i izvršenja svih zadaća u 1993. , razvoj VP bio je u jedinstvenom zamahu, bez i jednog dana predaha.

Govoreći o proteklom od dvije i pol godine, u kojem je VP postala respektabilni dio OS, načelni UVP, brigadir Mate Laušić je 14. siječnja 1994. za „Hrvatski vojnik“ rekao:

„Jesam i nisam zadovoljan. Ako nemamo u vidu činjenice da su doista prošle samo nešto više od 2 godine, što je samo jedan bljesak, mikrotrenutak u povijesti, onda s tim što smo učinili ne mogu biti zadovoljan. Međutim, kada se vratimo na sam početak i prisjetim se kako smo bili opremljeni i kadrovski ekipirani učinjeno je mnogo. Imali smo ¾ pričuvnih pripadnika koji su izrasli kao vojnici u Domovinskom ratu, a samo ih je mali dio, negdje 5-7%, imao iz bivše vojske specijalnost vojni policajac, mogu biti zadovoljan. Svi su ti ljudi, prvi pripadnici VP, činili jednu šaroliku skupinu koju su spajale želja, htijenje, čast i poštenje. Od njih je trebalo izvući najkvalitetnije, školovati ih, pravilno usmjeriti i strogo ih držati u okviru vojnopolicijskih zadaća, ali od njih tražiti i izvršavanje klasičnih borbenih zadaća. Gotovo 95% pripadnika VP bili su borci Domovinskog rata i to od početka, najčešće kao dragovoljci. I za njih je život ratnika, borca pa stoga im borbeno iskustvo ne nedostaje. Pred sve postrojbe VP i dalje se postavljaju i postavljat će se još dugo one sasvim borbene zadaće na crti obrane Hrvatske. Mogu s ponosom reći da su postrojbe VP vrlo djelotvorno sudjelovale u svim akcijama HV tijekom 1993. Polučili smo znakovite rezultate i ušli smo u red onih postrojbi HV koje su dale najveći doprinos u tim borbenim akcijama. Također u ustroju su Antiterorističke postrojbe VP čija je namjena izvršenje borbenih zadaća.“

Za unapređenje rada VP promišljaju se novi organizacijski i metodološki postupci: pokazivati veću aktivnost u prevenciji, podizati ukupnu razinu stručnosti i educirati organizacijske segmente za izvršenje specijalizirane zadaće.

U lipnju 1994. UVP donosi zapovijed kojom se postavlja nova organizacija službe. Ukidaju se nadzorne točke, reducira službu osiguranja, ukida pješačka ophodnja, uvode se motorizirane ophodnje VP koje u smjenskom sustavu rada neprekidno izvršavaju vojnopolicijske zadaće, nadzor javnog reda i mira, nadzor vojnog prometa, intervencije po pozivu, realiziranje potraga i vršenje očevida na mjestima kaznenih djela i prometnih nezgoda.

Ubrzo se osjetila kakvoća u izvršavanju vojnopolicijskih zadaća, a pripadnici VP su kroz smjenski sustav rada dobili vrijeme za odmor i obuku. Stvoreni su uvjeti za korištenje godišnjih odmora i upućivanja većeg broja pripadnika na izobrazbu.

U NSVP osim specijalističke obuke ročnika, započinju i specijalistički tečajevi za djelatnike VP. Prvi specijalistički tečaj djelatnika održan je 17. lipnja 1994. ,a do kraja godine provedena su još dva.

Provodi se subspecijalistička izobrazba pripadnika ATVP-a u alpinizmu i ronjenju. ATVP osposobljavaju se za djelovanje u svim klimatskim uvjetima, djelovanju na vodi i u planinskom terenu.

U 66.bVP, po svim segmentima razvijena je Nastavna satnija, s vodom za uzgoj pasa, vodom za preddresuru i dresuru pasa i obuku vodiča. Za potrebe Nastavne satnije izgrađeni su novi namjenski objekti.

U suradnji s MUP-om provedena je izobrazba prvih djelatnika VP za zadaće protudiverzijske zaštite.

Razvoj svih segmenata, specijalnosti, i subspecijalnosti VP prati adekvatno opremanje s posebnom opremom i sredstvima.

1994. bila je ratna godina. Na crti bojišnice, u zoni odgovornosti Zbornog područja Karlovac Južnog bojišta, neprekidno se nalazi 8.lakojurišna brigada VP. Pripadnici te brigade izvršili su sve borbene zadaće s uspjehom, da bi u srpnju 1994. ušli u sastav 1.hrvatskog gardijskog zbora.

Združene snage VP sastavljene od svih specijalnosti s borbenim oklopnim vozilima, službenim psima i udarnom snagom ATVP-a stalno su na hrvatskom jugu, na izvršenju policijskih i borbenih zadaća.

Dijelovi 72.bVP sudjeluju u borbenim djelovanjima u akciji „Zima-94“ na Dinari.

Pripadnici VP vrše zadaću osiguranja predsjednika RH i vrhovnog zapovjednika OS RH, Vrhovnika dr. Franje Tuđmana za vrijeme službenog posjeta opkoljenom ratom razorenom Sarajevu i u područjima u srednjoj Bosni. Izvršava se i zadaća osiguranja prolaska predsjednika RH autocestom kroz okupirano područje Zapadne Slavonije.

Dinamičan razvoj VP nameče potrebu novog ustrojstva koji stupa na snagu 10. kolovoza 1994. Novim ustrojem ukidaju se vodovi VP u pričuvnim brigadama HV-a. u sastavu bojni i samostalnih satnija VP razvijaju se pričuvne postrojbe.

U 66.bVP ukidaju se Služba dežurstva i Kriminalistička VP jer postrojba nema svoju posebnu zonu odgovornosti. Postrojba ima zadaću osiguranja objekata i ustanova MORH-a, vojnih osoba i dužnosnika RH, te izvršavanje borbenih i drugih zadaća diljem RH u cilju jačanja drugih postrojbi VP u njihovim zonama odgovornosti.

Time je završen proces ukrupnjavanja i uvezivanja postrojbi VP u jedinstven sustav. Zahvaljujući upravljanju i zapovijedanju s jednog mjesta od UVP, uspješno se primjenjuje modularni pristup i integriranje specijalističkih segmenata u privremene združe sastave VP. Istovremeno svaka postrojba za sebe posjeduje funkcionalnu sposobnost i samostalnost.

U 1994., OS RH, pa tako VP postaju suvremene, dobro opremljene i uvježbane vojne postrojbe. Na iskustvima iz prvih godina rata, sa zanosom, vjerom i snagom uz mnogo rada gradi se autoritet HV i VP.

Isčekuje se 1995.

izvor:Knjiga vojna policija u domovinskom ratu

1995. Godina pobjeda

Godina 1995. bit će upisana zlatnim slovima u povijest razvoja i uspjeha Oružane sile RH. To je godina oslobođenja najvećeg dijela okupiranih područja RH, godina blistavih pobjeda Oružane sile RH.

U povijesti razvoja VP 1995. bit će upisana kao godina potvrde ispravnog četverogodišnjeg ustrajnog rada svih pripadnika VP OS RH na ustroju, razvoju sustava vođenja i zapovijedanja i opremanja VP. To je godina u kojoj je kroz operacije "Bljesak", "Ljeto 95" i "Oluja" i ostale operacije HV-a u praksi potvrđena djelotvornost VP.Siječanj 1995. bio je mjesec raščlambe razvoja VP za razdoblje 1991.-1994. i raščlambe postignutih rezultata za 1994.

Na temelju rezultata raščlambe i vizije razvoja VP u 1995. određene su težišne zadaće koje su obuhvatile razvoj sustava vođenja i zapovijedanja, izgradnje i jačanja borbenog morala, obučenosti i uvježbanosti, mobilizacijske spremnosti, logističkog osiguranja, izgradnje i jačanja sustava sigurnosti iz djelokruga rada Vojne policije te ostale zadaće iz njezina djelokruga.

Organizacija rada u postrojbama VP postavljena tijekom 1994. unaprijeđena je u svim dijelovima s težištem na brzom i bezbolnom prijelazu iz četverosmjenskog sustava u trosmjenski i iz trosmjenskog sustava rada u dvosmjenski, što ovisi o sigurnosnoj situaciji. Poradi provedbe zadaća u pripremama i tijekom napadnih operacija HV-a, organizacija rada u postrojbama VP najčešće je bila u trosmjenskom, a u tijeku operacija i na novooslobođenom području u dvosmjenskom sustavu rada.

Prvo tromjesečje 1995. glede mobilizacijske pripravnosti iskorišteno je za izradbu planova popune, mobilizacijskih planova, odabiru vojnih obveznika na ratnom rasporedu. Razlog tome je stupanje na snagu novog ustroja VP u prosincu 1994. koji potpuno mijenja dotadašnji mobilizacijski razvoj, tj. ukida vodove VP-a pri „R“ brigadama HV-a i u mobilizacijski razvoj bojni VP-a ulazi pričuvni sastav VP. Do sredine travnja 1995. na dvodnevne vježbe pozivani su svi vojni obveznici koji nisu bili mobilizirani, na navedenim vježbama priopćen im je ratni raspored, zadužili su opremu i upoznali su se s osnovnim zadaćama vojnih obveznika u VP. Veći dio vojnih obveznika na ratnom rasporedu u postrojbama VP-a je tijekom razdoblja od 1991. do 1994. već bio u pričuvnom sastavu VP-a.

Poradi provedbe zadaća u operaciji „bljesak“ i u „mimohod OSRH“ izvršena je mobilizacija 69. sVP, 67., 68., 71. bVP. 2. svibnja 1995. a odaziv vojnih obveznika bio je 100% u odnosu na broj pozvanih.

Prava provjera mobilizacijske pripravnosti izvršena je 4. kolovoza 1995. (početak operacije „oluja“) kada je u roku od 6 sati odaziv bio 103%.

U pripremi za nastupajuće borbene zadaće vršen je pojačan nadzor s funkcijom poboljšanja stanja, posizanja razine izobrazbe i kakvoće rada te održavanja i pripreme opreme.

Dograđuje se i sustav izvješćivanja, pozorno se prati i analizira psihološka i borbena spremnost postrojbi. Najviši moral u postrojbama bio je za vrijeme napadnih operacija i oslobađanja okupiranih područja RH i po završetku 1. mimohoda OSRH u kojem su sudjelovali pripadnici svih postrojbi u pješačkom i motoriziranom postroju VP.

Tijekom 1995. znatno je poboljšana kakvoća izvršavanja stalnih zadaća osiguranja, a isto tako i ostalih osiguranja koje je provodila VP OS RH. U cilju podizanja razine provedbe osiguranja štićenih dužnosnika MORH-a i GS HV-a te stranih vojnih dužnosnika i delegacija na još višu razinu, ustrojena je skupina za eskortna osiguranja pri 66.bVP., s mogućnošću prerastanja u formacijski Odsjek za osiguranja koji će izvršavati samo narečene zadaće. Novu kakvoću provedbi zadaća osiguranja dao je i Pravilnik o osiguranju štićenih vojnih i civilnih dužnosnika MORH i stranih vojnih izaslanika. Poslove osiguranja u većoj mjeri VP provodi sama, a manji dio zadaća osiguranja u suradnji sa 1.HGZ-om i MUP-om.

Sve bojne i njima podređene satnije kao i samostalne satnije opremaju se informatičkom i telekomunikacijskom opremom za brz i zaštićen prijenos informacija. Osim izvješćivanja uspostavljeni sustav omogućuje i analitičku obradu podataka značajnih za VP, a u UVP ustrojava se Odsjek za analitiku i informatiku.

Vrši se intenzivna specijalistička obuka ATVP-a:

  • obuka o rukovanju i uporabi minobacača „Comando“, pripadnika iz svih postrojbi ATVP-a te na razini svakog voda postoji jedna desetina osposobljena za korištenje narečenog oružja
  • obuka timova za potrebe službe traganja i spašavanja (STS) za oborenim letačima vojnih zrakoplova, a u tom su osposobljeni timovi AT satnije 66.bVP.
  • izobrazba zapovjedničke strukture ATVP-a u taktici i metodici uporabe kemijskih sredstava za onesposobljavanje
  • obuka pripadnika ATVP-a za lake ronitelje, za ronjenje u morskoj vodi u rijkama i jezerima u otežanim uvjetima: zima i smanjena vidljivost.

U Nastavnoj satniji 66.bVP realizirana je jednomjesečna selektivna izobrazba vodiča i službenih pasa koju su pohađali djelatnici iz svih zaštitnotragačkih postrojbi VP-a sa zaštitnotragačkim psima. Također je realizirana i šestomjesečna izobrazba novih vodiča zaštitnotragačkih pasa.

Postrojbe VP na bojnim oklopnim vozilima prošle su obuku i izobrazbu u rukovanju i taktičkoj uporabi BOV-VP-a.

U operaciji „Bljesak“ zarobljena su bojna oklopna vozila srpske paravojske, koja su zapuštena i neispravna. Njihovi dotadašnji „vlasnici“ napustili su ih u paničnom bijegu. Ta su oklopna vozila za samo 20 dana potpuno uređena, opremljena i osposobljena već za sudjelovanje u „Mimohodu OS RH“, a potom su korištena u operacijama „Oluja“, „Maestral“ i „Južni potez“.

Sustav vođenja i zapovijedanja s razine UVP-a dnevno-operativno zapovijedanje s razine zapovjednika ZP HV-a, HRM-a, HRZ-a i PZO-a besprijekorno su funkcionirali.

Postrojbe VP u 1995. neprekidno su vršile ustrojbene, organizacijske, logističke i druge pripreme za sudjelovanje u operacijama oslobađanja okupiranih područja RH. U navedenim operacijama sudjelovalo je oko 90% pripadnika VP.

Sudjelovanje VP u napadnim operacijama OS RH „Bljesak“, „Ljeto 95“, „Oluja“, „Maestral“, „Južni potez“, kao i sudjelovanju VP u „Mimohodu OS RH“ brojnim zadaćama osiguranja i ispomoći VP IFOR-a, dobili su najvišu ocjenu.

Pored navedenih zadaća UVP i postrojbe VP tijekom 1995. izvršile su sve planirane i neplanirane zadaće visokom ocjenom, težeći pri tome višoj kakvoći uz maksimalno angažiranje i korištenja svih raspoloživih sredstava na uporabi VP-a.

izvor:Knjiga vojna policija u domovinskom ratu

 

1996. Slobodna Hrvatska

Početkom 1996. na područjima oslobođenim u "Bljesku" i "Oluji", od Okučana do Drniša, djeluje desetak privremeno ustrojenih postrojbi VP. Demobilizacijom i promjenom operativnog rasporeda postrojbi HV-a te privremeno formirane postrojbe se ukidaju.

Ostaje djelovati vod VP u Slunju, smješten u objektima namjenskog poligona VP.

Zapovjedništvo 72.bVP s djelom svojih postrojbi iz Splita premješta se u Knin.

U prvom tromjesečju 1996. izvršena je demobilizacija pričuvnih vojnih policajaca. U svim postrojbama VP su s pričuvnicima održani prigodni svečani skupovi, odato im priznanje i uručene im zahvalnice za doprinos razvoja VP u 5 godina Domovinskog rata.

Svršetkom Domovinskog rata VP čini: Uprava VP-a i 6.bVP-a na razini MORH-a, pet bojni VP-a pri ZP OS RH i HRM-a, tri satnije pri ZP OS RH HRZ-a i PZO-a i Nastavno središte za obuku VP-a.

Osnovne specijalnosti unutar VP čine Opća, Prometna i Kriminalistička VP s razvijenim i ustrojenim subspecijalnostima: postrojbe VP-a na borbenim oklopnim vozilima, Antiterorističke postrojbe VP-a, Zaštitnotragačke postrojbe VP sa službenim psima, motorkotačke postrojbe i postrojbe pomorske VP. Unutar AT VP-a postoje specijalnosti za ronjenje, alpinizam, za traganje i spašavanje letača, a u Općoj VP specijalnosti za protueksplozijsku zaštitu.

Svi pripadnici VP su obučeni, opremljeni osnovnom i specijalističkom opremom i spremni za izvršavanje namjenskih zadaća.

VP je prijelaz iz ratnog ustrojstva i rada izvršila planski i bez posljedica po djelotvornost u izvršavanju zadaće, a njih nije bilo manje nego u ratnim godinama.

Najbrojnije su zadaće osiguranja stranih vojnih dužnosnika koji su 1996. godine učestalo posjećivali MORH. Na tim je zadaćama najviše uključena skupina za eskortna osiguranja, koja se intenzivno razvija u 66.bVP. Služba osiguranja je dobro opremljena sa specijalnim sredstvima. Posebnu ulogu u tim zadaćama imaju djelatnici za Protudiverzijsku zaštitu (PDZ) koji osim tehničkih sredstava, na svojim zadaćama, koriste i pse za detekciju eksploziva. Na zadaćama osiguranja na moru i u lukama uključeni su ronitelji AT VP-a.

U 1996. u VP uspostavljaju se posebne operativne akcije vezane za zadaće osiguranja. Potpisivanjem „Sporazuma o subregionalnoj kontroli naoružanja“ u OS RH vrše se pripreme za inspekcijske nadzore, u Hrvatskoj i u zemljama potpisnicama sporazuma. VP preuzima zadaće osiguranja inspekcijskih ekipa stranih vojski, za vrijeme boravka u RH, provedbo eskortnog osiguranja trase kretanja, stalnog osiguranja mjesta rada i smještaja inspekcije, uključujući protudiverzijske preglede.

VP je pružila potpunu zadaću i sigurnost časnicima, do jučer neprijateljskih vojski za vrijeme boravka našim vojnim objektima i drugdje, sukladno sporazumu kojim se obvezala RH. U izvršenju ovih zadaća sudjeluju sve postrojbe VP-a.

Krajem 1996. po međudržavnom sporazumu o provedbi programa „Opremi i obuči“, za vojsku Federacije BiH, VP preuzima zadaće osiguranja, nadzora i pomoći prihvata specijalnih tereta u luci Ploče i prijevoza do državne granice s BiH. u ovoj zadaći dakođer sudjeluju sve postrojbe VP.

Na temelju sporazuma između RH i NATO-a, VP OS RH u 1996. godini surađuje s vojnom policijom međunarodnih provedbenih snaga. Suradnja se najviše ugleda u pružanju pomoći IFOR-u pri provedbi mirovnog plana u BiH.

Posebno je bila dobra suradnja prigodom dolaska i razmještanja postrojbi IFOR-a, pri osiguranju visokih dužnosnika IFOR-a, pomoći pri uništavanju streljiva i eksploziva, stručne i tvarne pomoći,a najviše u prometnom osiguranju i pomoći u kriminalističkim obradama.

Uprava Vojne policije je još od 1992. nastojala osposobiti i opremiti namjenski poligon-Vježbalište za terensku obuku VP. Nakon „Oluje“, HV može koristiti veliki poligon s izgrađenim objektima u blizini Slunja koji su još od početka Domovinskog rata bez funkcije. Uprava VP preuzima navedene objekte i zemljište, te vrši uređenje i osposobljavanje budućeg višenamjenskog vježbališta-poligona VP. Ubrzo na poligonu VP-a započinje terenska izobrazba koju provodi Nastavno središte VP i druge postrojbe.

Poligon pruža sve zemljišne, prostorne i logističke uvjete za terensku obuku svih specijalnosti VP. Na kraju 1996. godine ponovno posebna zadaća. VP stalno sudjeluje u osiguranju Predsjednika RH, Vrhovnika OS RH dr. Franje Tuđmana. Ističe se osiguranje pri posjetu Vukovaru 3. prosinca 1996., koji je po mnogočemu posebito.

Neposrednom osiguranju Predsjednika bio je načelnik UVP, general bojnik Mate Laušić.

Snagama za intervenciju iz zraka i evakuaciju, koje su bile sastavljene od pripadnika AT VP-a, 1.hrvatskog gardijskog zbora s posadama helikoptera iz HRZ-a i PZO-a, zapovijedao je zamjenik načelnika UVP stožerni brigadir Marjan Biškić.

Boravak predsjednika RH u Vukovaru protekao je bez ugrožavanja sigurnosti.

Mirna reintegracija hrvatskog podunavlja privodi se kraju.

Završen je petogodišnji ciklus stvaranja, razvoja i djelovanja VP u Domovinskom ratu. Udareni su čvrsti temelji za mirnodopski preobražaj i ustrojstvo. Nemjerljiv doprinos dali su svi pripadnici VP OS RH i svi oni koji su obnašanjem dužnosti u drugim granama OS RH, službama i ustanovama MORH-a, surađivali i pomagali u zajedničkom cilju:

SLOBODNA HRVATSKA

izvor:Knjiga vojna policija u domovinskom ratu

 

 

 

 

 

 

Subscribe to this RSS feed